مبحث اندامک ها

حجم فایل : 1.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان
مبحث: اندامک ها فواید وجود اندامک ها :

1- انجام واکنش های متفاوت با شرایط متفاوت هم زمان شبکه آندو`لاسمی صاف : ساخت هورمون های استروئیدی پراکس زوم : تولید و تجزیه آب اکسیژنه
2-افزایش غشا: افزایش ملکول ها ( آنزیم ها ) انواع اندامک ها


بدون غشا
A: سانتریول ها سازمان دهی میکروتوبول ها تشکیل دوک تقسیم میکروتوبول
تشکیل تاژک و مژک تاژک ؟؟؟
بعضی گیاهان جنسی

در سلول های جانوری و گیاهان ابتدایی
جنس : میکروتوبول : ( ریزلوله )
ریبوزوم ها :

محل سیتوپلاسم – روی غشای اندام ها ( شبکه آندوپلاسمی زبر و هسته ) – درون اندامک ها ( میتوکندری و کلروپلاست )
وظیفه : پروتین سازی
محل تولید : هسته ( هستک ها )
مواد سازنده : RNA های ریبوزومی + پروتئین های ریبوزومی
ساختار : 2 زیر واحد : کوچک
بزرگ جانداران پروکاریوت ( ساده تر و کوچکتر ) مشابه میتوکندری و کلروپلاست
یوکاریوت
اندامک های غشا دار

اندمک هایی با 2 غشا : هسته – میتوکندری – کلروپلاست ( حاوی ماده ژنتیک )

A : هسته بیشترین ماده ی ژنتیک
تعداد : یک یا 2 یا چند هسته
پوشش هسته دو غشا منفذ دار
تبادل مواد
شیره ی هسته DNA

پروتین متصل به DNA اسکلت هسته ای ریبوزومی آنزیم ها هستک یا هستک ها رشته ها و دانه ها محل اجتماع DNA ، پروتین و RNA و پیش سازی های ریبوزوم میتوکندری
وظیفه : تبدیل انرژی شیمیایی ( غذاها ) به انرژی ATP ( تنفس سلولی )
ساختار : 2 غشا خارجی : صاف
درونی چین خورده آنزیم سازنده ATP
کریستا
2 فضا بین دو غشا
درونی : ماتریکس ...